Spoločnosť

Naše poslanie

Za čím si stojíme

Sloboda je dar, ktorý si musí zaslúžiť každá generácia v každej dobe. Kladie nárok na jednotlivca aj spoločnosť, čo osobitne platí v dobách, keď sa pravda a moc ocitajú v napätí či otvorenom konflikte. Civilizačne, kultúrne aj nábožensky sme pevne ukotvení a považujeme sa za súčasť Západu. Toto latinské a európske dedičstvo považujeme za hodné ochrany a rozvoja. 

Štandard verí, že pre rozvoj a budovanie prospešnej a fungujúcej spoločnosti je potrebné riadiť sa osvedčenými princípmi a skúsenosťami overenými vekmi. Ctíme si náboženskú slobodu, inštitúciu rodiny, ľudský život, vzdelanie a význam kresťanstva. Veríme, že túžba po poznaní a nekončiace sa vzdelávanie sú rovnako nevyhnutným predpokladom každého rozvoja a prosperity ako morálka a etika. 

Usilujeme sa preto nielen vychádzať z našich dejín a kultúry, ku ktorým sa hlásime, ale zároveň rozumieť svetu okolo nás, blízkej aj vzdialenej Európe, aj ďalším krajinám a národom. 

V 20. storočí sme opakovane videli, ako osud strednej Európy aj Slovenska zásadným spôsobom ovplyvňovali záujmy a rozhodnutia veľmocí, veríme, že z chýb sa treba poučiť a v skúškach doby sa pokúsiť obstáť. Myslieť sebavedomo, zodpovedne a racionálne, vedomí si zodpovednosti a roly malého národa uprostred Európy.

Veríme, že pestovaním tohto postoja môžeme byť prospešní slovenskej verejnosti aj spoločenskému a politickému životu. Opierame sa pritom o tie najlepšie tradície zápasu proti komunizmu a chceme čeliť propagande, lži a každej podobe cenzúry, ktorá ničí slobodu a slobodnú spoločnosť.

.

.

.

.

Vízia

Štandard ponúka dôveryhodné texty, úvahy a názory, slobodnú a polemike vystavenú diskusiu. Veríme, že je to záruka kvalitného obsahu a dôveryhodnosti.

.

.

.

Misia

Veríme vo výmenu informácií, rovnocenne tomu aj potrebe zorientovať sa v ich spleti a protichodných záujmoch. Ak sa to má dariť, je potrebné vzdelanie, rozhľad a polemika, ktoré jediné môžu preveriť argument a myslenie. 

Považujeme za potrebné, aby takýto prístup spájal generácie, skúsenosť starších s energiou a túžbou po poznaní medzi mladšími, centrum štátu s krajinou, bez akéhokoľvek pohŕdania či povyšovania. 

Poslaním média je tiež budovanie puta s čitateľmi, podnikateľmi, vedeckou a humanitnou sférou, ako aj politikou. Vo všetkých našich produktoch a výstupoch ponúkame snahu o hľadanie pravdy, rešpekt a úctu k inému názoru, ako aj trvalú snahu o vlastné zlepšovanie. Tešíme sa, ak tým dokážeme inšpirovať k diskusii, ale aj polemike a slobodnej výmene názorov. 

.

.

.

Publikačné usmernenia

Štandard si uvedomuje zásadný význam médií pri formovaní verejnej mienky a zaväzuje sa k zodpovednej a spravodlivej žurnalistike, ktorá si ctí slobodu, odmieta cenzúru a hlási sa k tolerancii v duchu kresťanstva a klasického liberalizmu. Redakčná práca sa riadi novinárskymi smernicami. Poslanie dopĺňa preambula našej žurnalistiky.

.

.

.

Preambula žurnalistiky Štandardu

Štandard sa hlási k západným civilizačným hodnotám, ktoré vychádzajú z kresťanstva, judaizmu a antiky. Hlásime sa k úcte k ľudskému životu, rodine založenej na manželstve muža a ženy, k slobodnému politickému zriadeniu, kde vládne väčšina s rešpektom k právam menšiny, k slobodnému obchodu a záväzkom silnejších voči slabším, k svetu, kde práva vyvažujú povinnosti a kde sa ľudské práva nezamieňajú s privilégiami. 

Hlásime sa k hľadaniu pravdy, k poznávaniu a ku kultúre a kultúrnosti. V tejto práci sa usilujeme klásť si najvyššie nároky na samých seba, ale aj snažiť sa kvalitou a relevantným obsahom poskytnúť službu našim čitateľom. Veríme, že tým poskytujeme čitateľom jasnú orientáciu, ktorá je na prospech spoločnosti.   

Našu úlohu vidíme v informovaní o svete okolo nás, zachovávajúc spravodlivý prístup, s priznaním našich názorov a komentárov, ktoré sme vždy pripravení hájiť a vystaviť slobodnej diskusii a polemike. Nie sme poplatní žiadnym záujmom, žiadnym stranám ani skrytým či priznaným fondom, naopak, zakladáme si na dôveryhodnosti, ceníme si dôveru našich čitateľov a cítime k nim záväzok. V čase, keď sa buď posilňuje anarchia, alebo tendencie vedúce k nátlaku až totalite v myslení či politike, chceme byť hlasom, ktorý dáva priestor rozumu, svedomiu a skúsenosti. V skúškach a otrasoch chceme čeliť chaosu aj útlaku, chrániť slobodu a starostlivosť o dušu. Ctíme si vieru v Boha a Desatoro, ako aj princíp, že náboženskú vieru nemožno nikomu vnucovať.

Veríme, že tento prístup dokážu zabezpečiť len novinári a redakcia, ktorých viaže vlastné svedomie a osobná česť. To je jediná a najväčšia obrana pred manipuláciou a ovplyvňovaním čitateľskej obce. Zároveň si to vyžaduje hľadanie balansu medzi hľadaním pravdy a snahou o jej pomenovanie, ako aj cnosťami miernosti a primeranosti. Vulgárny jazyk a bulvárne zmýšľanie to ohrozujú, preto tieto prostriedky odmietame. Nikoho pri svojej práci nezosmiešňujeme, nikomu sa neposmievame a nikoho neponižujeme. Dôstojnosť každého človeka rešpektujeme. 

Sme presvedčení, že každá generácia musí zviesť zápas o ochranu alebo udržanie slobody a plurality, že sloboda nie je raz a navždy daná a aj v tom spočíva jej hodnota. Tento princíp nás viaže v úcte ku všetkým, ktorí za slobodu bojovali, chránili ju a kultivovali. 

Naše dejiny nás tiež učia o skúsenosti s oportunizmom. Ako veľmi ohrozuje charakter jednotlivca a národa, ako veľmi vedie k úpadku a uľahčuje útlak. Aj tomu chceme čeliť a byť verní odkazu Silvestra Krčméryho z temnej hodiny našich dejín, keď po ťažkom väzení povedal, že pravda je viac ako moc. Krčméryho príklad nás zaväzuje aj v odmietaní pomsty a všetkých foriem nespravodlivosti. 

To všetko sa nekríži, ale prirodzene spája s rôznosťou názorov a presvedčení, s ochotou spolupracovať s inými, solidarizovať sa so slabšími a učiť sa od lepších a skúsenejších. V tomto duchu sa zaväzujeme vytvárať priestor pre slobodnú diskusiu a pestrosť v našom médiu, otvorenosť diskusii a slobodnej výmene názorov. 

Štandard má ambíciu byť slovenským médiom s medzinárodným dosahom. Za najbližšiu a najprirodzenejšiu oblasť záujmu považujeme oblasť strednej Európy, obzvlášť krajiny s rovnakou alebo podobnou skúsenosťou z obdobia komunizmu a integrované do Európy. Veríme vo význam hraníc a význam národného štátu, ako aj cezhraničnú spoluprácu a porozumenie, medzi štátmi, médiami aj jednotlivcami a organizáciami.  

Za obsah s konečnou platnosťou zodpovedá šéfredaktor, ktorý sa za svoje rozhodnutia zodpovedá redakcii, čitateľom a súčasne predstavenstvu a majiteľom. Majitelia a akcionári sa zaväzujú, že na šéfredaktora a redakciu nebudú vyvíjať nijaký nátlak. Rozhodnutie o výbere šéfredaktora je v rukách majiteľov a akcionárov, za výber redakcie zodpovedá šéfredaktor.